LAYİHƏLƏR

AZƏRBAYCANDA BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASI

Layihə müddəti
04/2015 – 12/2016

Maliyyə mənbəyi
Asiya İnkişaf Bankı

Sifarişçi/Benefisiar:
İqtisadiyyat Nazirliyi

Layihənin təsviri
Layihənin ümumi məqsədinə (i) Naxçıvan MR və Kiçik Qafqaz İqtisadi Zonası üçün Bərk Məişət Tullantıları ilə bağlı investisiya planlarının (İP) hazırlanmasında dəstək göstərilməsi,(ii) AİB üçün müvafiq texniki, iqtisadi, maliyyə və idarəçilik araşdırmasının aparılması daxildir. İP-lər layihə ərazisində bərk məişət tullantıları ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi üzrə gələcək investisiyalar, məqsədlər, fəaliyyətlər və hədəflər üçün zəmin formalaşdırır. İP-lərin özündə region boyu yaranan müxtəlif bərk məişət tullantılarının toplanması, bərpası, təmizlənməsi və kənarlaşdırılması proseslərini ehtiva etməsi nəzərdə tutulmuşdur. İnvestisiya planı məişət, kommersiya və sənaye tullantıları, bağ və park tullantıları, tikinti və söküntü (TS) tullantıları, küçə zibillərindən təşkil olunan qarışıq bələdiyyə tullantıları daxil olmaqla, əsasən ümumi bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına yönələcəkdir.

Göstərilən xidmətlər

Tərəfdaşlar
BN Engineers FZE