LAYİHƏLƏR

ENERJİ SEKTORUNDA MALİYYƏ BƏRPA PLANININ HAZIRLANMASI /AİBBAZAR ARAŞDIRMASI/TƏQDİQATAZƏRBAYCANDA BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASIAZƏRBAYCANDA İSTEHSALÇININ GENİŞLƏNDİRİLMİŞ MƏSULİYYƏTİ (İGM)ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINA DƏSTƏKÖZƏL SEKTOR ÜÇÜN MÜHİTİN HAZIRLANMASI VƏ TƏMİN EDİLMƏSİ